NOTĂ DE INFORMARE  PRIVIND POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL – CLIENȚI

Data: 12.09.2020

CUPRINS

1. Introducere
2.Categorii de date cu caracter personal prelucrate
3.Temeiurile juridice
4.Scopurile colectarii datelor cu caracter personal
5.Persoanele vizate
6.Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal
7.Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
8.Durata de păstrare a datelor cu caracter personal
9.Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere

Stimată doamnă/Stimate domnule, Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza art. 13 și art. 14 din Regulamentul European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN este o persoana juridică română, care are ca obiect principal de activitate acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN are sediul social in Brăila, Str. Galați, nr. 56, bl. 1,sc. E, ap. 83, parter, tel/fax: 0239626180, web: www.proconcordia.ro, e-mail: braila@proconcordia.ro, are CUI/CIF 21586191 si cont IBAN RO60BACX0000001031631000 deschis la Unicredit Brăila si este reprezentată legal de dl. Ficleanu Marian în calitate de Director Executiv.

2.Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Pe parcursul activităților desfășurate, C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN poate colecta date cu caracter personal în scopuri specifice acordării plăților sau pentru alte activități ce asigură buna funcționare a organizației.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

– Informații de contact: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de reședință, număr de telefon, adresa de e-mail
– Informații privind: CNP, data și locul nașterii, serie și număr act de identitate/pașaport, date din cuponul de pensie, date din decizia de pensionare, date din facturile de utilități, funcția, ocupația și locul de muncă, salariul, veniturile, conturile bancare, semnatura, date din REVISAL, date privind starea materială (proprietati, credite, autoturisme), nr. contract imprumut, nr. fisa de membru la C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN, suma imprumutata, valoarea fondului social, calitatea de imputernicit/girant, imagini video captate de camerele de supraveghere, fotografii.

3.Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt:

 » persoana vizată și-a dat consințământul (GDPR, art. 6, alin. 1, lit. a); » prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (GDPR, art.6, alin.1,lit.b);
» prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (GDPR, art. 6, alin. 1, lit. c);
» prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (GDPR, art. 6, alin. 1, lit. f); C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA – IFN are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate. C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA – IFN nu va prelucra datele personale decât în masura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

4.Scopurile colectării datelor cu caracter personal

 Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:
– realizarea obiectului de activitate si a desfășurării activității curente ale C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA – IFN;
– încheierea si executarea contractului de împrumut la care beneficiarul de împrumut este parte;
– gestionarea și prelucrarea eficientă a tuturor documentelor elaborate in legatură cu solicitarea/acordarea/derularea unui împrumut;
– mediatizarea serviciilor prin diferite canale de comunicare (e-mail, SMS) cu clientii;
– protectia obiectivului, bunurilor, valorilor și persoanelor
– management operaţional;
– îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
– comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice, societati/unitati comerciale;
– activităţi de audit şi control/supraveghere;
– arhivare, scopuri statistice;
– transmitere notificări de neplată pentru recuperare debite restante și colectare debite;
– soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti arbitrale, ordine judecătoreşti etc.
– comunicare internă;
– comunicarea cu clienții.

Pentru îndeplinirea scopurilor specificate mai sus sunteți obligat (ă) sa furnizați datele complete, actualizate și corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea inițierii/derulării contractelor de împrumut, a îndeplinirii obligatiilor legale incidente si a realizării intereselor legitime ale C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA – IFN si ale dvs.

5.Persoanele vizate C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN prelucreaza datele cu caracter personal ale membrilor C.A.R., împuterniciților, giranților, vizitatorilor, reprezentantilor unitatilor care elibereaza adeverinte de venit colectate direct de la acestia sau indirect, de la organisme/autoritati/institutii publice, societati/unitati comerciale si de la sistemele de securitate (supraveghere video) montate in perimetrul institutiei.

 6.Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentantii C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA – IFN, autorități publice, organe de control, organe fiscale/organe judiciare, executori judecătorești – la solicitarea acestora, furnizori de servicii (securitate), bănci ale membrilor CAR.
Confidențialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de către C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA – IFN, datele nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezenta nota.

7.Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Vă informăm că C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN nu transferă date cu caracter personal în străinătate.

8.Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării contractului de împrumut și pentru susținerea activităților curente a serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN, de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiunilor legate de control și investigare, soluționare a plâgerilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Aceste date vor fi arhivate pe durate de timp conform legii Arhivelor Naționale și prevăzute în Nomenclatorul arhivistic. Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventuale abuzuri, utilizam politici si proceduri de lucru si de securitate adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate.

9.Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat, dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, în condițiile prevăzute de regulament.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru a ne adresa orice întrebări sau comentarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate prin prezenta, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență a C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN sau pe e-mail:braila@proconcordia.ro precum și Responsabilului cu protectia datelor personale- DPO (specialistului de date personale) din cadrul C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN pe e-mail: dpo@riscuri.ro . C.A.R. PROCONCORDIA BRĂILA-IFN poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor competente, după caz. Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil